کمپین جمع آوری درهای پلاستیکی و اهدای سی و دومین ویلچر

نسخه مناسب چاپSend by emailنسخه PDF

(کمپین) جمع آوری درب های پلاستیکی که حافظ محیط زیست می باشد با جمع آوری درب های پلاستیک و خرید ولیچر و شاد کردن دل نیازمندان میپردازند .این کمپین با اهدای سی و دومین ویلچر به دختر که مشکل ذهنی حرکتی ، با کمک خانواده محترم رزاقی از اعضای فعال گروه رفتگران طبیعت تهران که اهدای ویلچر را بر عهده گرفتند کارخود را ادامه دادند

دیدگاه های شما