محسن مطهریان

محسن مطهریان

در سال هاي اخير، توسعه شهرهاي كوچك از طريق ارتقاي روستاها به شهر، به عنوان يكي از سياست هاي اصلي بهبود كيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفته است و در اين مسير طي چند دهه اخير، تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر ارتقا يافته اند.(رضوانی ودیگران،1388، 1) بررسي سلسله مراتب شهري و مطالعة شهرهاي داراي سطوح مختلف جمعيتي در سرشمار ي هاي رسمي كشور، ما را با پديده اي جديد مواجه مي سازد. اين پديده، تبديل و ارتقاي روستاهاي كوچك به شهر به رغم داشتن جمعيتي كمتر از آستانة تعریف شده براي شهرشدن است.

محسن مطهریان

هر مجموعه‌ای از عوامل زنده و پویاست که هویت‌بخشی آن در طول زمان منتقل می‌شود و عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده محیط‌های آن اعم از ساختمان‌ها، گذرها و میادین، مخلوق روح خلاق ساکنان آن است(hamshahrionlin.ir).

Categories: