طعنه زدن

رحمانی فضلی

روزهایی را پشت سرگذاشتیم که سران قوا در مجلس با توهم هایی که وجود داشت با یکدیگر درگیر شده و یکی سی‌دی علیه دیگری پخش می‌کرد و دیگری نیز مجبور به دفاع و پاسخ می شد.
 رحمانی فضلی  طعنه وزیر کشور به احمدی‌نژاد در قزوین

Categories: