در کرسی علوم اجتماعی بررسی شد: سه نظریه اقتصادی و مدیریتی

نسخه مناسب چاپSend by emailنسخه PDF
اقتصاد

جلسه کرسی علوم اجتماعی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه سه طرح‌نامه نظریه پردازی «سرایت عملکرد و چینش منابع انسانی- مفاهیم جدید در حوزه مدیریت عملکرد»، «اقتصاد اسلامی و مسئله نظم» و « عدل شبکه ای»  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نظریه" اقتصاد اسلامی و مسئله نظم " با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد اين پرسش مطرح می‌شود که اگر بخواهيم جهت تأسيس پارادايمي در اقتصاد اسلامي از چارچوب اقتصاد نئوكلاسيكي استفاده كنيم چه مفهومي از نظم را بايد پيش فرض بگيريم؟ آيا اين كار لزوماً مستلزم پذيرش پيش فرض هاي ارزشي اقتصاد نئوكلاسيك است؟ د رپاسخ به این دو پرسش مشاهده می‌شود که این نظم نظمی نهادی و نه ریاضی خواهد بود که امکان ورود سایر ساحات جامعه در تحلیل اقتصادی را فراهم می سازد.

از سوی دیگر این نظم نهادی خود مبتنی بر نظمی اخلاقی خواهد بود که کارکردی مشروعیت بخش برای کل نظام اقتصادی خواهد داشت.

لذا اگر نظم را مفهوم کلیدی در علم اقتصاد در نظر بگیریم می توان از اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای تبیین نظم ریاضی نیز استفاده کرد بدون اینکه پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک را دربست پذیرفت چرا که این نظم ریاضی همواره ذیل یک نظم اخلاقی-نهادی قابل تعریف است.

در نظریه " سرایت عملکرد و چینش منابع انسانی- مفاهیم جدید در حوزه مدیریت عملکرد " نیز موضوع این است که تاثير شرايط فردي و شغلي بر روي عملكرد شغلي فرد در مطالعات بسياري مورد بررسي قرار گرفته و نظریه‌های بسياري نيز در اين خصوص وجود دارد، اما واقعيت اين است كه بخش گسترده اي از زواياي معلوم عوامل موثر بر عملكرد فردي در اين حوزه است.

حال آنكه عوامل محيطي موثر بر عملكرد شغلي از جمله عامل تاثيرات همكاران بر روي عملكرد فردي تقريبا كمتر مورد بررسي مستقيم قرار گرفته و از جنبه هاي مجهول موضوع مي باشد.

 در نظریه " عدل شبکه ای " موضوع آن است که مفهوم اولیه عدالت که دادن حق به ذی حق است، ابتناء آن بر مبانی تصوری و تصدیقی پیشینی بسیاری را نشان میدهد؛ و این طرحنامه تلاش دارد با استفاده از روش «تحلیل مفهومی» اسلام به زیرساخت های عدلات نفوذ کند و سپس بر اساس دیدگاه اقتباس شده از  آموزه های اسلام، مفهوم عدالت را بازمهندسی کند و آن را در قالب یک دستگاه معرفتی (نظریه) ارائه دهد تا بتوان از آن، خروجیهای متناسب با حیطه های مختلف زندگی بشر را استنتاج کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای کرسی با بحث و تبادل نظر پیرامون نظریات فوق مصوب کردند تا طرحنامه های «سرایت عملکرد و چینش منابع انسانی- مفاهیم جدید در حوزه مدیریت عملکرد» و «عدل شبکه ای» به سه داور  جهت بررسی ارجاع داده شد و طرحنامه «اقتصاد اسلامی و مسئله نظم» برای کرسی ترویجی مناسب تشخیص داده شد.

دیدگاه های شما