تعریف نفس

تعریف نفس از دیگاه فلاسفه مشاء و اسلامی

بخش یکم : مکتب مشاء تعریف نفس از دیدگاه ارسطو در مکتب مشاء که ملهم از فلسفه ارسطو است و در واقع اسکلت بندی فلسفه اسلامی را می سازد ، تعریف  منطقی نفس و شناخت ذات و ماهیت نفس ، بدون هیچ تغییری در آن ، از سوی فلاسفه مختلف اسلامی پذیرفته شده است و می توان گفت در تعریف نفس ، نظر مشترکی در فلسفه اسلامی وجود دارد . بر اساس منطق ارسطوئی که مورد پذیرش فلاسفه اسلامی نیز است ، برای شناخت هر شی اس ابتداء باید ، بر اساس معیارهائی که در منطق صوری برای تعریف بکار می رود ، آن شی را بر اساس ملاک های منطقی تعریف کرد یعنی باید آنرا به حدّ و رسم شناخت و تعریف نمود .

Categories: