بارزانی

کردستان عراق

در پی شکست های سنگین داعش و حامیان منطقه ای آن از جمله عربستان و امریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، آنها به فکر ایجاد شکاف در جبهه مقاومت و به چالش کشیدن وحدت و امنیت کشور عراق و در موازات آن ایجاد فتنه جدید و جایگزین برای مشغول کردن کشورهای مسلمان هستند که فایده این طرح خائنانه در جهت این است که اولا رژیم صهیونیستی در امنیت بماند دوما اجرای طرح امریکایی و عرب از جمله عربستان که بدنبال تضعیف محور مقاومت بودند ولی با مدیریت ایران این طرح شکست خورد و این یک رسوایی بین المللی برای حامیان داعش محسوب می شود.